خانه
   
  تعرفه اینترنت پر سرعت
  پیش شماره های فعال اینترنت پرسرعت ارومیه
   
    


  پیش شماره های فعال برای دریافت اینترنت پرسرعت در ارومیه به شرح زیر می باشد پیش شماره های قابل ارائه در ارومیه

  تاریخ واگذاری سرویس/
  ثبت نام آنلاین

  پیش شماره ها

  نام مرکز مخابرات

  شهر

  استان

  هم اکنون
  ۳۳۸۲ ۳۳۸۳ ۳۳۸۴ ۳۳۸۵ ۳۳۸۶
  ایثار

  ارومیه

  آذربایجان غربی

  هم اکنون
  ۳۲۲۲ ۳۲۲۳ ۳۲۲۴ ۳٢٢۵

  پیام
  هم اکنون
  ۳۳۶۵ ۳۳۶۶ ۳۳۶۷ ۳۳۶۸

  رودکی
  هم اکنون
  ۳۳۴۴ ۳۳۴۵ ۳۳۴۶ ۳۳۴۷ ۳۳۴۸
  شهید قندی
  هم اکنون
  ۳۳۳۶ ۳۳۳۷ ۳۳۳۸


  فجر
  هم اکنون
  ۳٢٧۵ ۳۲۷۶ ۳۲۷۷ ۳۲۷۸

  ولیعصر
  هم اکنون
  ۳۲۳۳ ۳۲۳۴ ۳۲۳۵ ۳۲۳۶ ۳٢٣٧ ۳۲۳۸
  وحدت